1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

 Денне відділення «Економіки, менеджменту і туризму» 


 

Makievska 

Завідувач відділення - Фещенко Олена Юріївна

 

Методист відділення –   
Макієвська Олена Михайлівна 
 

Денне відділення «Економіки, менеджменту і туризму» є структурним підрозділом Відокремленого структурного підрозділу «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»,  що здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційного рівнем  –  фаховий молодший бакалавр

Спеціальності:

 –  071 Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік»,  

–   072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійна програма  «Фінанси і кредит»,

–  073 Менеджмент, освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті»,

–  242 Туризм, освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування»


Галузь знань       07 Управління та адміністрування
Спеціальність      072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійна програма  «Фінанси і кредит»
Кваліфікація        молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

Первинні посади молодшого фахового бакалавра:

–    бухгалтер-ревізор
–    касир
–    державний податковий інспектор
–    інспектор з призначення та виплати пенсій
–    інспектор з питань соціальної допомоги
–    економіст
–    страховий агент
–    кредитний інспектор
–    брокер (посередник) з цінних паперів
–    дилер цінних паперів
–    біржовий маклер
–    інспектор з організації  інкасації та перевезення цінностей
–    інспектор-ревізор
–    митний інспектор
–    інспектор з контролю за цінами
–    інспектор з експорту
–    інспектор обмінних пунктів
–    інспектор з інвентаризації

Галузь знань       071 Управління і адміністрування,
Спеціальність      Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік»
Кваліфікація       молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку

Первинні посади молодшого фахового бакалавра:

–    головний касир
–    бухгалтер, бухгалтер-касир
–    бухгалтер-експерт
–    контролер-ревізор
–    економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
–    економіст-аналітик
–    ревізор
–    старший державний податковий інспектор
–    ревізор-інспектор податкової служби
–    аудитор
–    консультант із економічних питань
–    службовець податкових органів
–    податковий інспектор
–    інспектор з контролю за цінами
–    інспектор з експорту
–    фахівець із оподаткування
–    податковий експерт, аналітик

Галузь знань       07 Управління та адміністрування
Спеціальність      073 Менеджмент, освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті»
Кваліфікація        організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті)

Первинні посади молодшого фахового бакалавра:

–      агент із замовлень населення з перевезень
–      адміністратор пасажирської служби
–      транспортний експедитор
–      офісний службовець(складське господарство)
–      агент з розшуку вантажів та багажу
–      оператор навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті
–      оператор з інформації про вантажо-поштові перевезення
–      оператор з оброблення перевізних документів
–      оператор з вантажної та пасажирської службиГалузь знань       24 Сфера обслуговування
Спеціальність      242 Туризм, освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування»
Кваліфікація     фахівець з туристичного обслуговування

Первинні посади молодшого фахового бакалавра:

–  організатор подорожей (екскурсій)
–      менеджер з туризму та готельної справи
–      екскурсовод та гід
–      фахівець туристично-інформаційного центру
–      аніматор туристичної сфери
–      інструктор з активного туризму та провідник
–      аналітик туристичної сфери
–      маркетолог туристичного ринку
–      спеціаліст з туризму в апараті органів державної влади
–      фахівець з питань обслуговування туристів
–      інспектор з туризму
–      фахівець з розвитку сільського туризму
–      фахівець із туристичної безпеки


     Під керівництвом Фещенко Олени Юріївни на відділенні «Економіки, менеджменту та туризму»  навчається 212 студентів.
     За останні роки на відділенні підготовлено понад 800 молодших спеціалістів.
     Близько 80% випускників відділення продовжують навчання  ВНЗ ІІІ - ІV рівня акредитації для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».
     Підготовку висококваліфікованих фахівців забезпечує якісний викладацький склад коледжу, до якого входять: викладачі-методисти, старші викладачі, спеціалісти вищої, І та ІІ категорій.
     Для здійснення якісного навчально-виховного процесу на відділенні створені всі необхідні умови. До послуг студентів: бібліотечно-інформаційний центр, сучасні комп’ютерні кабінети з можливістю використання Internet-ресурсів, спортивна зала, медичний пункт, гуртожиток.
     Навчальний процес на відділенні організується шляхом проведення:
 • лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять;
 • групових та індивідуальних консультацій;
 • навчальної та технологічної практик.
     Важливе місце у процесі підготовки молодших спеціалістів належать організації проведення навчальної та технологічної практик. У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця.
     Метою технологічної практики є ознайомлення студентів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах, з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із обраної професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання певного практичного досвіду.
     Найголовнішим є те, що випускники відділення є конкурентоспроможними на ринку праці, про що свідчить рівень їх працевлаштування.
     Навчання на відділенні надає можливість молодим людям отримати якісну сучасну освіту і зробити впевнений крок у майбутнє.
     На відділенні «Економіки, менеджменту та туризму» створені необхідні умови для залучення студентського загалу до участі в виховній діяльності закладу. Ефективно працює рада відділення, якою керує Фелонюк А. Рада відділення особливу увагу надає роботі в гуртожитку, здійснюючи там інформаційні, культурні та контролюючі заходи, надаючи велику комплексну допомогу вихователям та завідувачу гуртожитку.
     Студенти відділення беруть активну участь в художній самодіяльності, в численних заходах циклових комісій, в естетико-культурному оформленні коледжу, яскравих презентаціях закладу, спираючись на власний творчий потенціал. Вони складають ядро художньої творчості коледжу.

emt1
     

emt2 

     Працівники коледжу в своїй роботі чітко дотримуються педагогічних норм і методів в організації навчально-виховної діяльності, виявляючи при цьому активність, індивідуальний підхід до кожної людини, повагу до студентів і батьків, принциповість та професіоналізм.

«Транспортні технології»

 Відділення «Транспортні технології»

Завідувач відділення -
Черпіта Тетяна Костянтинівна
Голова випускової циклової комісії –
Фреюк Тетяна Петрівна

     

Денне відділення спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету що здійснює підготовку за овітньо-кваліфікаційного рівнем  - молодший спеціаліст.

Галузь знань             0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Спеціальність           5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»

Кваліфікація             «Технік-технолог (механіка)»

Термін навчання       на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки.

Фахівець підготовлений до роботи за спеціальністю «Організація перевезень і управління на автотранспорті» здатний виконувати професійну роботу:

 • техніка-технолога (механіка)
 • диспетчера автомобільного транспорту
 • диспетчера з міжнародних перевезень
 • диспетчера з служби перевезень
 • диспетчера станційний
 • інспектора з експлуатаційних, виробничих та організаційних питань
 • інспектора з охорони праці та техніки безпеки
 • ревізора з безпеки руху
 • техніка-інспектор з контролю за використанням палива
 • оператора диспетчерського руху та навантажувально- розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті

Первинні посади молодшого спеціаліста:

 • технік-технолог (механіка)
 • диспетчер автомобільного транспорту
 • диспетчер з міжнародних перевезень
 • диспетчер служби перевезень
 • диспетчер станційний
 • іспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань
 • іспектор з охорони праці та техніки безпеки
 • ревізор з безпеки руху
 • технік-інспектор з контролю за використанням палива
 • ревізор автомобільного транспорту
 • оператор диспетчерського  руху та навантажувально–розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті

Галузь знань             0701 «Транспорт і транспортнаінфраструктура»

Напрям підготовки   6.070101 «Транспортні технології»                             

Спеціальність            5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»

Кваліфікація             3152 «Інженер з безпеки руху»

 

Первинні посади молодшого спеціаліста:

 • інженер з безпеки руху,
 • інспектор шляховий,
 • ревізор з безпеки руху,
 • технік-доглядач

Інженер з безпеки руху повинен знати:

 • методи дослідження дорожнього руху;
 • характеристику дорожнього руху;
 • вулично – дорожню систему, розвиток шляхів сполучення та розвиток міжміського транспорту;
 • забезпечення безпеки руху в особливих умовах;
 • методи оцінки складності та небезпеки перехресть;
 • математичне моделювання транспортного потоку, насиченість потоку;
 • показники, що характеризують пішохідний рух;
 • класифікацію ДТП;
 • методику вивчення транспортних потоків пересувними лабораторіями;
 • головні показники дорожнього руху;
 • інформаційні засоби для водіїв, правила їх розташування;
 • типи дорожніх покриттів;
 • ремонтні роботи на дорогах;
 • технічні засоби опорядження;
 • вплив природних факторів на працездатність дорожнього руху;
 • оцінку ступеню забезпечення безпеки руху;
 • обов’язки водіїв;
 • обов’язки пішоходів, водіїв мопедів та керуючих гужовим транспортом;
 • експлуатаційні властивості автомобіля;
 • механізм дорожньо – транспортної пригоди;
 • заходи запобігання ДТП та поліпшення стану безпеки дорожнього руху;
 • керування автомобілем на перехрестях та пішохідних переходах;
 • особливі умови руху;
 • основи психології водія;
 • нормативне регулювання реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів;
 • вихідні дані для аналізу ДТП та експертизи;
 • загальну методику експертного дослідження;
 • обов’язки і права службового і судового експерта;
 • вимоги техніки безпеки до технічного стану та обладнанню рухомого складу;
 • планування окремих заходів та порядок приймання робіт з організації забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • загальні відомості про  дорожньо – будівельні  машин;
 • кодекс України про адміністративні правопорушення;
 • медичне забезпечення дорожнього руху;
 • правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів;
 • кримінальну відповідальність за злочин у сфері дорожнього руху;
 • цивільну – правову відповідальність

      Формування ринкового господарства ставить нові вимоги щодо змісту та організації підготовки фахівців на автотранспорті.

     Завдання ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» НТУ– передати кожній молодій людині неоціненний скарб високої освіченості, багатої духовності, прагнення змінювати життя на краще, бажання стати професіоналом своєї справи.

     Робота ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» НТУ і його колективу орієнтована на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, забезпечення ринку праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними фахівцями автомобільного транспорту.

     Підготовка фахівців у коледжі дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід.  Тому важливе значення для підготовки фахівців зі спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та «Організація та регулювання дорожнього руху»має їх поглиблена практична підготовка.  Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи. Випускники після  закінчення  коледжу можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на ділянці, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

     Теоретичні знання студенти спеціальності застосовують на практиці у найбільших автоперевізних компаніях України.

     Для того, щоб випускники коледжу зі спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та «Організація та регулювання дорожнього руху»відповідали зазначеним вимогам, викладацький склад, що працює на спеціальності,  при підготовці фахівців виконує наступні завдання:

     - надає студентам за весь період навчання необхідний обсяг теоретичних знань,  умінь  і  практичних навичок,  передбачених навчальними  планами і програмами зі спеціальності;

     - для забезпечення оперативних потреб інформаційно-методичного забезпечення готує спеціалізовані навчальні посібники та підручники, конспекти лекцій, методичні розробки і вказівки;

     - поглиблює розвиток творчих здібностей студентів, їхнє мислення і
логіку;

     - навчає    студентів    самостійно    працювати    зі   спеціальною та довідковою літературою, користуватися довідниками та каталогами, різними джерелами інформації.

     - виховує свідомих людей, всебічно розвинутих, активних членів
суспільства.

     Для того, щоб навчальний процес був ефективним, необхідні відповідні умови і ці умови в коледжі створені, а саме:

     - ДВНЗ «Київський транспортно-економічний колледж» НТУ забезпечений висококваліфікованим викладацьким складом. Викладачі спеціальних дисциплін мають вищу фахову освіту і педагогічну підготовку, а також досвід роботи на виробництві та в коледжі. Майстри та наставники з виробничого навчання мають освіту з відповідної спеціальності, а також стаж роботи;

     - ДВНЗ «Київський транспортно-економічний колледж» НТУ має навчально-матеріальну базу та вміло її використовує. Навчально-матеріальною базою коледжу є навчальні приміщення, в яких розміщуються кабінети і лабораторії; навчально-виробничі майстерні; навчально-виробниче господарство; пункт технічного обслуговування автомобілів; гаражі;   навчальне    устаткування; комп'ютерні класи тощо;

     - викладацький  склад  предметно-циклової   комісії  «Автомобільних перевезень і організації дорожнього руху»застосовує в навчальному процесі високоефективні    інноваційні методи і засоби навчання;

     - в комп’ютерному класі організовані робочі місця для студентів з виходами в локальну комп’ютерну мережу коледжу та в мережу Internet. Завдяки цьому студенти мають можливість готуватися до практичних і лабораторних робіт, виконувати індивідуальні завдання, оформляти звіти, виконувати курсові та дипломні проекти;

     - у коледжі   систематично   здійснюється   контроль   за  навчально-виховною роботою.

     Навчальну роботу спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та «Організація та регулювання дорожнього руху»забезпечує предметно-циклова комісія   «Автомобільних перевезень та організації дорожнього руху».

     Комплексний характер всієї роботи предметно-циклової комісії здійснюється:

     - у моделюванні всієї навчально-виховної роботи на основі створеннямеханізмів стимулювання розвитку особистості як студента так і викладача;

     - створення гармонійних умов для виявлення і саморозвитку особистостіу процесі навчально-виробничої діяльності.

     Пріоритетним  напрямком виховної діяльності в коледжі стало завдання поєднати систему фахової підготовки молодих людей з їх  можливостями виявити свій творчий потенціал і природні нахили в рамках єдиного навчально-виховного комплексу в стінах коледжу, щоб реалізувати, таким чином, свої кращі  людські та громадянські якості, стати не тільки добре підготовленим працівником в своїй галузі а й всебічно розвиненою особистістю.

     Студенти відділення, фактично, є базою художньої самодіяльності закладу. Вони здобули всі основні призи та нагороди оглядів-конкурсів, які проводилися в коледжі і районі. Спільно з викладачами відділення студенти провели день відділення, конкурс «Організуєм і перевезем», ряд спортивних  заходів.Всі групи відділення брали участь в конкурсі «Алло!Ми шукаємо таланти».

     Працівники коледжу в своїй роботі чітко дотримуються педагогічних норм і методів в організації навчально - виховної діяльності, виявляючи при цьому активність, індивідуальний підхід до кожної людини, повагу до студентів і батьків, принциповість та професіоналізм.

     Дієвим способом зворотного зв'язку закладу з громадськістю були і залишаються батьківські збори та діяльність батьківських комітетів в навчальних групах, які надають велику допомогу в процесі виховання студентів, залучення їх до творчої діяльності, профілактики правопорушень, пропусків занять, в питанні підвищення успішності та якості навчання і виховних заходів.

     Кінцевим принципом виховної діяльності закладу є всебічний розвиток людини і підготовка її до активного самостійного життя в умовах глобального світу та ринкової економіки.

     Механізм виховної роботи здійснюється адміністрацією закладу, колективом коледжу, кураторами навчальних груп, керівниками гуртків і секцій, студентським активом, вихователем гуртожитку.

     Національно-патріотичне, національно-культурне виховання є сьогодні наріжним каменем у виховній роботі і найдоцільнішим способом формування національної самосвідомості і почуття, любові до рідної землі, народу, міста, сім'ї. Цій меті підпорядковуються і численні виховні заходи, які є традиційними в закладі („Алло! Ми шукаємо таланти!", конкурс команд КВК, „День Матері", „День відкритих дверей", „День автомобіліста" і т.д.); професійно-прикладні („Перегони Формули-1 за приз КТЕТК",  і т.д.); спортивно-масові та військово-прикладні („Козацькі забави", „День захисника Вітчизни", тощо.)

 

"Автомобільного транспорту"

Відділення «Автомобільного транспорту»

 DSC 1894    
 Завідувач відділення - Годун Володимир Петрович   Голова випускової циклової комісії «Автомобілі» - Драпіковський Віктор Іванович

 

Секретар відділення – 

     Денне відділення спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" спеціалізації «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету що здійснює підготовку за овітньо-кваліфікаційного рівнем  - молодший спеціаліст.

Первинні посади молодшого спеціаліста:

 • механік,
 • механік автомобільної колони (гаража),
 • механік з ремонту транспорту,
 • механік дільниці, механік цеху,
 • механік виробництва, технік-конструктор (механіка),
 • технік-технолог (механіка),
 • технік з підготовки виробництва,
 • майстер виробничого навчання водінню
 

Діяльність відділення ґрунтується на основі плану роботи денного відділення на навчальний рік.

Навчальний процес здійснюють досвідчені висококваліфіковані педагогічні працівники. За результатами чергової атестації 40 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, один кандидат технічних наук.

     Цикл спеціальних дисциплін ведуть викладачі з великим виробничим і педагогічним досвідом, які входять до складу випускової циклової комісії «Автомобілі».  Голова циклової комісії - викладач вищої категорії Драпіковський Віктор Іванович.

     Головна мета діяльності відділення - забезпечення високого рівня викладання та виховної діяльності в процесі підготовки молодших спеціалістів.

     Головним завданням навчально-виховної роботи відділення є організація, координація та згуртування педагогічного колективу, що працює на відділенні, планування та системне впровадження заходів що до підготовки молодших спеціалістів, фахова кваліфікація яких відповідала б найсучаснішим вимогам з огляду на нові економічні відносини, новітні технічні засоби та прогресивні технології в галузі обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів.

 

     Основні напрямки навчально-виховної роботи відділення:

 • організація навчальної та виховної роботи на відділенні, контроль за її виконанням;
 • встановлення та підтримання тісного зв’язку з батьками студентів з метою поліпшення успішності та дисципліни;
 •  участь в організації та роботі органів студентського самоврядування в навчальному закладі.

     Для заохочення студентів і викладачів та забезпечення нероздільності навчання і виховного процесу на відділенні проводяться заходи культурно-масового та виховного спрямування: конкурс «Кращий за професією» (проводять Солоденко В.Н., заступник директора з виробничо-практичної роботи та завідувач майстернями Залєвський В.О.), авто- шоу «Формула - КТЕК» (проводять викладачі циклової комісії «Автомобілі» Драпіковський В.І., Макієвський О.І. Данильчук А.М., Бориско С.Г., Човча І.В., Головащук М.В.), виставка-конкурс рисунків «Автомобіль очима студентів» (під керівництвом Данильчука А.М.), виставка технічної творчості студентів (відповідальний Драпіковський В.І.).

     Практичне навчання зі спеціальності забезпечують:

 • майстерні: слюсарних робіт; механічної обробки металів; майстерня електрозварювальних і мідницько-жерстяницьких робіт; монтажно-демонтажних робіт на автомобілі; пункт технічного обслуговування автомобілів; 
 • лабораторії:   автомобілів; основ технології ремонту автомобілів; експлуатаційних матеріалів; паливної апаратури; автомобільних двигунів; технічного обслуговування автомобілів; електричного обладнання автомобілів;
 • кабінети-лабораторії: технічної експлуатації автомобілів та технологічного обладнання для ТО і ремонту автомобілів; будови автомобілів та технічної експлуатації автомобілів.

Всі студенти повністю забезпечуються робочими місцями для технологічної та навчальної виробничих практик на підприємствах міста.

     Бази виробничих практик задовольняють такі загальні вимоги:

 • можливість виконання програми практики;
 • наявність сучасного обладнання;
 • високий ступінь механізації виробничих процесів з технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
 • наявність сучасних технологій та організації виробництва;
 • наявність висококваліфікованого персоналу для керівництва практикою;
 • можливість створення належних виробничих та побутових умов.

     Розвиток у майбутніх фахівців творчого підходу до своєї діяльності, стимулювання творчого пошуку, самовираження забезпечує організація курсового і дипломного проектування та стажування на виробництві в ході технологічної та переддипломної практики.